การแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์ DMCA

RestGeo เคารพในสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและคาดหวังให้ผู้ใช้ทำเช่นเดียวกัน

เป็นนโยบายของ RestGeo ในสถานการณ์ที่เหมาะสมและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตนในการปิดการใช้งานและ/หรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ตามกฎหมาย Digital Millennium Copyright Act ปี 1998 สามารถดูข้อความดังกล่าวได้บนเว็บไซต์สำนักงานลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาที่ http://www.copyright .gov/legislation/dmca.pdf RestGeo จะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นโดยใช้เว็บไซต์ RestGeo แอปพลิเคชันมือถือ RestGeo หรือเครือข่ายออนไลน์อื่น ๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ประเภทอื่น ๆ ("ไซต์”) ที่รายงานไปยังตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งของ RestGeo ตามที่ระบุไว้ในประกาศตัวอย่างด้านล่าง

หากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ ในนามของหนึ่งหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการภายใต้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวภายใต้ลิขสิทธิ์ โปรดรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาที่เกิดขึ้นในหรือผ่านทางไซต์โดยกรอกประกาศ DMCA เกี่ยวกับการละเมิดที่ถูกกล่าวหาต่อไปนี้ และส่งไปยังตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งของ RestGeo เมื่อได้รับประกาศตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง RestGeo จะดำเนินการใดๆ ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งเห็นว่าเหมาะสม รวมถึงการลบเนื้อหาที่ถูกท้าทายออกจากไซต์

ประกาศ DMCA ของการละเมิดที่ถูกกล่าวหา ( “ประกาศ”)

  1. ระบุงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด หรือ - หากประกาศนี้ครอบคลุมงานที่มีลิขสิทธิ์หลายรายการ คุณอาจจัดเตรียมรายชื่อตัวแทนของงานที่มีลิขสิทธิ์ งานที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด
  2. ระบุเนื้อหาที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด (หรือเป็นเรื่องของกิจกรรมที่ละเมิด) และที่จะถูกลบออกหรือเข้าถึงซึ่งจะถูกปิดใช้งาน และข้อมูล เพียงพอที่จะอนุญาตให้เราค้นหาเนื้อหา รวมถึงอย่างน้อยที่สุด หากมี URL ของลิงก์ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่อาจพบเนื้อหาดังกล่าว
  3. ระบุที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ โทรศัพท์ หมายเลข และที่อยู่อีเมล หากมี
  4. รวมข้อความทั้งสองต่อไปนี้ไว้ในเนื้อหาของประกาศ:

    - “ฉัน ขอระบุในที่นี้ว่าฉันเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์อย่างโต้แย้งนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย (เช่น เป็นการใช้งานโดยชอบธรรม)”

    - “ฉันขอชี้แจงว่าข้อมูลในประกาศนี้ถูกต้อง และภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จ ว่าฉันเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของ ลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวภายใต้ ลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด”

  5. ระบุชื่อเต็มตามกฎหมายและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือทางกายภาพของคุณ

ส่งประกาศนี้โดยกรอกทุกรายการให้ครบถ้วน ถึงตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายของ RestGeo: [email protected]