Powiadomienie o naruszeniu praw autorskich DMCA

RestGeo szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i oczekuje tego samego od swoich użytkowników.

Zasadą RestGeo jest, w odpowiednich okolicznościach i według własnego uznania, wyłączanie i/lub zamykanie kont użytkowników, którzy wielokrotnie naruszają prawa autorskie innych osób.

Zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act z 1998 r., której tekst można znaleźć na stronie internetowej Urzędu ds. Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych pod adresem http://www.copyright.gov /legislation/dmca.pdf, RestGeo szybko zareaguje na roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich popełnione przy użyciu strony internetowej RestGeo, aplikacji mobilnych RestGeo lub innej sieci online dostępnej za pośrednictwem urządzenia mobilnego lub innego typu urządzenia („Witryny”), które zostaną zgłoszone do wyznaczonego agenta ds. prawa autorskiego, prosimy o zgłaszanie domniemanych naruszeń praw autorskich mających miejsce w Witrynach lub za ich pośrednictwem, wypełniając poniższe Zawiadomienie o domniemanym naruszeniu DMCA i dostarczając je wyznaczonemu agentowi ds. praw autorskich RestGeo. Po otrzymaniu Powiadomienia, jak opisano poniżej, RestGeo podejmie wszelkie działania, jakie uzna za stosowne, w tym usunięcie zakwestionowanego materiału z Witryn.

Powiadomienie o domniemanym naruszeniu DMCA („Powiadomienie”)

  1. Zidentyfikuj dzieło chronione prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone, lub – jeśli niniejsze Powiadomienie obejmuje wiele dzieł chronionych prawem autorskim – możesz przedstawić reprezentatywną listę dzieł chronionych prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostały naruszone ed.
  2. Zidentyfikuj materiał, który Twoim zdaniem narusza (lub jest przedmiotem działań naruszających prawo) i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać zablokowany, oraz informacje wystarczające do zlokalizowania materiału, w tym co najmniej, jeśli ma to zastosowanie, adres URL łącza wyświetlanego na Witrynach, na których można znaleźć taki materiał.
  3. Podaj swój adres pocztowy, numer telefonu i, jeśli są dostępne, adres e-mail.
  4. Dołącz oba te elementy. następujących oświadczeń w treści Powiadomienia:

    - „Niniejszym oświadczam, że w dobrej wierze uważam, że sporne użycie materiału chronionego prawem autorskim nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo (np. jako dozwolony użytek).”

    - „Niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w tym Powiadomieniu są dokładne i pod groźbą kary za składanie fałszywych zeznań, że jestem właścicielem lub upoważnionym do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub wyłącznego prawa wynikającego z praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone.”

  5. Podaj swoje pełne imię i nazwisko oraz swój podpis elektroniczny lub fizyczny.

Dostarcz to powiadomienie wraz z wypełnionymi wszystkimi pozycjami do wyznaczonego agenta ds. praw autorskich RestGeo: [email protected]